Σχετικά

Το OpenEKT είναι ένα microsite του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης με στόχο τη γνωριμία με την Ανοικτή Στρατηγική του ΕΚΤ.  Διαφορετικά, ένας σύντομος δρόμος για να ενημερωθεί κανείς σχετικά με δράσεις του ΕΚΤ, εστιασμένες στην ανοικτότητα (openness).

Ανοικτά Δεδομένα: Τα δεδομένα που διατίθενται με τέτοια άδεια, ώστε ο οποιοσδήποτε να μπορεί να χρησιμοποιεί, επαναχρησιμοποιεί και αναδιανέμει τα ίδια ή τροποποιήσεις τους, με μοναδικό περιορισμό την αναφορά στην πηγή τους ή την παρόμοια διανομή.

Ανοικτό Λογισμικό: Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα, δηλαδή λογισμικό που αναπτύσσεται με τέτοια μοντέλα και διατίθεται με τέτοιες άδειες που επιτρέπουν στους χρήστες να το μελετήσουν, τροποποιήσουν και βελτιώσουν. Συνήθως ο όρος απαντάται και ως "Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα" (ΕΛ/ΛΑΚ), ο οποίος  περιλαμβάνει το Ελεύθερο Λογισμικό (ΕΛ) και το Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΛΑΚ). Η κύρια διαφορά είναι ότι ο όρος Ελεύθερο Λογισμικό εστιάζει στις ελευθερίες που παρέχονται στον χρήστη μέσω της αδειοδότησης, ενώ το Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα δίνει έμφαση στο τεχνικό σημείο της διαθεσιμότητας του πηγαίου κώδικα και της δυνατότητας συνεργατικής ανάπτυξης. Στην Ελλάδα, η προώθηση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ υποστηρίζεται από τη μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ), που ιδρύθηκε το 2008 από 25 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικά Ιδρύματα, μεταξύ των οποίων και το Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Ανοικτό Περιεχόμενο: Είναι οποιοδήποτε έργο το οποίο εμπίπτει στο Ν.2121/1993 "Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα", το οποίο διατίθεται με τέτοια άδεια, ώστε  οποιοσδήποτε να μπορεί να το χρησιμοποιεί και να το αναδιανέμει στην ίδια μορφή ή  τροποποιημένο, με μοναδικό περιορισμό την αναφορά στην πηγή ή την παρόμοια διανομή. Στο Ανοικτό Περιεχόμενο ανήκει, ακόμη, περιεχόμενο το οποίο δεν υπάγεται ή για το οποίο έχουν παρέλθει οι περιορισμοί της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ανήκει, δηλαδή στο Δημόσιο Τομέα. Το Ανοικτό και το Ελεύθερο Περιεχόμενο είναι έννοιες πολύ κοντινές και συχνά χρησιμοποιούνται με ταυτόσημο τρόπο.

Ανοικτή Πρόσβαση: Η ελεύθερη, άμεση, διαρκής και απαλλαγμένη από τέλη και τους περισσότερους περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων, διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό ακαδημαϊκό και επιστημονικό περιεχόμενο. Οι αναγνώστες και χρήστες του διαδικτύου μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα το διατιθέμενο υλικό για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και άλλους σκοπούς. Πρωταρχικός σκοπός της κίνησης της Ανοικτής Πρόσβασης  είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής επιστημονικών πληροφοριών