Όραμα

Για ένα βιώσιμο οικοσύστημα έγκριτης ανοικτής γνώσης

H ανοικτή και επαναχρησιμοποιήσιμη πληροφορία αποτελεί βασική προϋπόθεση συμμετοχής και ανάπτυξης στην κοινωνία της γνώσης. Αναγκαία συνθήκη για τη δημιουργία ενός βιώσιμου περιβάλλοντος επαναχρησιμοποιήσιμης πληροφορίας είναι η ύπαρξη των ηλεκτρονικών  υποδομών που υποστηρίζουν την παραγωγή, τεκμηρίωση, διασύνδεση, διατήρηση, διάθεση και, τελικά, επανάχρησή της.

Το ΕΚΤ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην οικολογία της επαναχρησιμοποιήσιμης γνώσης, ως οριζόντια και σε εθνικό επίπεδο ηλεκτρονική υποδομή περιεχομένου για την έρευνα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Χρηματοδοτούμενο από πόρους Διαρθρωτικών Ταμείων και αξιοποιώντας ευρωπαϊκά έργα, αναπτύσσει δράσεις σχετικές με την επανάχρηση του ψηφιακού περιεχομένου, εναρμονισμένες με το Ψηφιακό Θεματολόγιο 2020 και το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" της ΕΕ, καθώς και τις ευρωπαϊκές πολιτικές που υποστηρίζουν το άνοιγμα της πληροφορίας και τη χρήση ανοικτών προτύπων. Μέσα από μια σειρά πρωτοβουλιών που διασυνδέουν, τεκμηριώνουν, διατηρούν και επαυξάνουν το ελληνικό επιστημονικό και πολιτιστικό περιεχόμενο, το ΕΚΤ επιβεβαιώνει και ενισχύει το ρόλο του ως εθνικής υποδομής για το έγκριτο ηλεκτρονικό περιεχόμενο.

Το ΕΚΤ στηρίζεται στο υψηλό στελεχιακό δυναμικό του και σε τεχνολογίες αιχμής για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής υποδομής περιεχομένου για την έρευνα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό στη χώρα.

Ανοικτή στρατηγική ΕΚΤ - Βασικά σημεία  

  • συσσώρευση και ανοικτή διάθεση επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου και δεδομένων μέσω ηλεκτρονικών υποδομών αποθετηρίων και ηλεκτρονικών εκδόσεων ανοικτής πρόσβασης  (ΕΠΣΕΤ, SaaS, OpenABEKT, OpenArchives)
  • υποστήριξη και συντονισμός των πολιτικών ανοικτής πρόσβασης, περιεχομένου και δεδομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (MEDOANET, RECODE, PASTEUR4ΟΑ)
  • προώθηση της επανάχρησης της δημόσιας πληροφορίας, μέσω συντονισμού ομάδων εργασίας για την ανοικτή δημόσια πληροφορία, τις ανοικτές άδειες και προτυποποίηση αυτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο (LAPSI 2.0)
  • συστηματική τεκμηρίωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των πόρων στους οποίους παρέχει πρόσβαση το ΕΚΤ, ώστε να είναι δυνατή η ανοικτή διάθεσή τους (SaaS, ΕΠΣΕΤ)
  • διασύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με καινοτομία και επιχειρηματικότητα (Enterprise Europe Network-Hellas, Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, OECD Library)
  • Δράσεις ευαισθητοποίησης για την ανοικτή πρόσβαση στην επιστημονική και δημόσια πληροφορία και την επανάχρησή της, τα ανοικτά δεδομένα, περιεχόμενο και λογισμικό (ΕΠΣΕΤ, SaaS, Creativity, LAPSI 2.0, ΟPENAIRE, MEDOANET)
  • χρήση ανοικτών προτύπων και τεχνολογιών, με στόχο τη διαλειτουργικότητα και βιωσιμότητα των υποδομών του οργανισμού

Στο ΕΚΤ η έρευνα ενισχύει την επιχειρηματικότητα και η καινοτομία προωθείται μέσα από δράσεις που επιτρέπουν τη διασύνδεση, επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση της γνώσης.